رتبه ی دوم نمایندگان برای علی ماجد ویشکایی در بهمن ماه 1391

رتبه ی دوم مدیران فروش برای علی ماجد ویشکایی در دی ماه 1392

رتبه ی دوم نمایندگان برای سعید جعفری در دی ماه 1392

رتبه ی دوم نمایندگان برای سعید جعفری در بهمن ماه 1392

رتبه ی پنچم نمایندگان برای صنم فاضل در شهریور ماه 1392

رتبه ی دهم نمایندگان برای عباس حق نظر در شهریور ماه 1392

رتبه ی برتر مدیران فروش جشنواره بیمه عمر سامان / علی ماجد ویشکایی / دی ماه 1392